word

Chuyện xảy ra ở một thị trấn xa xôi. Photo courtesy Conor Lawless . 'Cow towns' nghĩa là thị trấn xa xôi, biệt lập (a small, i...