word

Photo courtesy alan miles . 'Panama hat' nghĩa là mũ làm bằng lá cây jipijapa, mũ phớt (a wide-brimmed hat of strawlike mater...