Journey in Life: 12/18/15

Friday, December 18, 2015

Rộn ràng không khí giáng sinh tại Royal City


Giáng sinh năm 2013

Lẩu băng chuyền Kichi Kichi Royal City

vui Giáng sinh

B2 R4 37
địa chỉ: 72 QL 6, Thanh Xuân, Hà Nội, Vietnam
điện thoại: +84 4 6262 0368

với bạn Long, một năm trước (ngày 4/10/2014)

"The question of the hour" nghĩa là gì?

Rogers Santa Claus Parade 2013. Photo courtesy GoToVan.

'The question of the hour' có từ question là vấn đề đang bàn đến, vì thế cụm từ này nghĩa là vấn đề thời sự.

Ví dụ
So, the question of the hour: why a sudden drop in the number of parishes (giáo dân) in collaboratives?

So how fast can we decarbonize (giảm phát thải khí carbon) while still maintaining decent economic growth paths? That's really the question of the hour.

The question of the hour is, does Santa Claus believe in Benedict Cumberbatch? Maybe he does, because just the idea of a Benedict Cumberbatch is such a lovely one. Maybe he keeps up the pretence for the sake of the elves.

Phạm Hạnh