partnership

“Cuộc đào thoát vĩ đại”: Đâu là cái gốc của đói nghèo? bài giới thiệu sách của Nguyễn Đức Thành, shared via Tia Sáng , Dù ở cấp độ t...

word

Quá lập dị. Photo courtesy Elvert Barnes . 'Crackpot theory' có từ crackpot là người có suy nghĩ lập dị -> từ này nghĩa là...

word

Photo courtesy Marc Kjerland . 'Skeleton crew' nghĩa là số người/nhân sự tối thiểu để vận hành và duy trì một con tàu, doanh ...