phrase

Đánh bài cởi đồ. Photo courtesy Shawn Spencer-Smith . 'Lose one's shirt' nghĩa là mất sạch cơ nghiệp, cái khố cũng chẳng ...

phrase

Trên chiến trường, nếu cứ đợi điều chắc chắn... Photo courtesy Vicki Burton . 'Bet on a certainty' nghĩa là chắc ăn rồi mới đ...

phrase

Photo courtesy Mike Procario . 'Bet the farm' nghĩa là đặt cược tất cả những gì mình có vào một vụ đầu tư, kinh doanh (risk e...