Lý tưởng sống từ những điều bình dị

Photo courtesy Wyncliffe.

We must have ideals and try to live up to them, even if we never quite succeed. Life would be a sorry business without them. With them it's grand and great.
~ Lucy Maud Montgomery

Chúng ta cần phải có lý tưởng và cố gắng sống vì chúng, ngay cả khi sẽ không mấy thành công. Cuộc sống sẽ là một công việc buồn chán nếu không có chúng. Có lý tưởng, cuộc sống trở nên vĩ đại và lớn lao.

Tags: quote

1 Nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục