word

Ai chân thật, ai gượng gạo... Photo courtesy Alessandro Valli . 'A forced smile' nghĩa là nụ cười gượng. Ví dụ “We thin...