phrase

Estuary sunset. Photo courtesy Dan Davison . 'Cast a shadow' (phủ bóng đen, tang tóc) nghĩa là làm hỏng một tình huống tốt bằ...