phrase

Mặt mỏng quá, không làm Tổng thống được. Photo courtesy Jamelle Bouie . 'Have a thin skin' nghĩa là nhạy cảm, dễ bị tổn thươn...

thinking

"Tôi được là chính mình nhờ có những người xung quanh" ----- “An anthropologist proposed a game to African tribe kids. He ...

idea

đó là vũ khí tâm lí chiến lớn nhất mọi thời đại của CIA, ----- ... Their greatest psychological warfare weapon of all time… the Televi...