word

The Merchant of Venice at Hartwell. Photo courtesy Nathan . 'Money lender' nghĩa là người mà công việc là cho vay tiền với lã...