word

Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Photo courtesy Jorge Brazil . 'Tax haven' có từ tax là thuế và từ haven là nơi tr...