word

A individual US income tax return - 1040. Photo courtesy 401(K) 2012 . 'Tax return' nghĩa là bản khai thu nhập cá nhân (tập t...