word

Sắp phá sản rồi, bán hết*. Photo courtesy David . 'Tax sale' nghĩa là bán đấu giá tài sản để trả thuế còn thiếu, bán đấu giá ...