word

Quickie. Photo courtesy icanteachyouhowtodoit . 'Quick and dirty' (vừa nhanh vừa bẩn) nghĩa là (được) làm nhanh chóng nhưng c...