Journey in Life: 05/15/16

Sunday, May 15, 2016

Gia An 17 tuần tuổi

em tới nhà bác Thủy chơi,

Bài trước: Gia An 3 tháng 10 ngày

Gia An 14 tuần tuổi
Gia An_May 14

Tri thức là sức mạnh

Knowledge itself is power. Photo courtesy Konstantin Malanchev.


In a time of turbulence and change, it is more true than ever that knowledge is power.
~ John F. Kennedy

Trong thời điểm bất ổn và nhiều đổi thay, "Tri thức là sức mạnh" đúng hơn bao giờ hết.