Journey in Life: 05/21/16

Search This Blog

Saturday, May 21, 2016

"Fish in troubled waters" nghĩa là gì?

Nước còn trong lắm. Photo courtesy Thanate Tan.

'Fish in troubled waters' có từ troubled là rối loạn, hỗn loạn, troubled waters là nước đục; vì thế cụm từ này nghĩa là tham gia vào một tình huống khó khăn, nguy hiểm, không rõ ràng, đặc biệt nhằm thu được lợi ích cá nhân (to involve oneself in a difficult, confused, or dangerous situation, especially with a view to gaining an advantage); thừa nước đục thả câu; đục nước béo cò; lợi dụng thời cơ.

Ví dụ
Now she too looks like someone who wants to fish in troubled waters, the firebrand (kẻ xúi giục bạo động) who is happy to be a firestarter as well.

Yesterday's debate in the House of Commons makes it clear that there are people deliberately seeking to fish in troubled waters.

In terms of domestic politics, this was a signal to some hysterical anti-national forces that are trying to fish in troubled waters.

In short, the Chinese have constantly attempted to fish in troubled waters in the neighborhood to India's detriment (gây tổn hại, phương hại).

Phạm Hạnh

"Play the fish" nghĩa là gì?

Cá đẹp quá, đừng chơi. Photo courtesy Judit Klein.

'Play the fish' nghĩa là làm cho con cá đuối sức do lôi ngược dây câu.

Ví dụ
Or guys play the fish too long because they're nervous, that hole in its mouth gets wider, and with one jump the bass (cá vược) is gone.

With a good drag and ample room to play a fish, the longer rod gives you the necessary leverage to play the fish on ultra-thin line.

I only had the rod (cần câu) for one week when I let Jamie have a go. At that moment he got a big bite from this monster of a pike. I took over the rod just to play the fish and get it in position and then gave it back to Jamie so he could reel (cuộn dây câu) it in.

Phạm Hạnh

9 điều cần thiết để sống thỏa nguyện

Photo courtesy Teeejayy.

Nine requisites for contented living:
Health enough to make work a pleasure.
Wealth enough to support your needs.
Strength to battle with difficulties and overcome them.
Grace enough to confess your sins and forsake them.
Patience enough to toil until some good is accomplished.
Charity enough to see some good in your neighbor.
Love enough to move you to be useful and helpful to others.
Faith enough to make real the things of God.
Hope enough to remove all anxious fears concerning the future.
~ Johann Wolfgang von Goethe

Chín điều cần thiết để sống thỏa nguyện:
Đủ sức khỏe để biến công việc thành lạc thú.
Đủ tiền bạc để đáp ứng nhu cầu bản thân.
Đủ sức mạnh để chống lại và vượt qua nghịch cảnh.
Đủ trang nhã để thú nhận tội lỗi và bỏ chúng lại sau lưng.
Đủ kiên nhẫn để lao lực cho tới khi đạt được điều gì đó tốt đẹp.
Đủ khoan dung để thấy được điểm tốt ở hàng xóm.
Đủ yêu thương để khiến mình có ích cho mọi người.
Đủ đức tin để biến lời răn của Chúa trời thành hiện thực.
Đủ hy vọng để vứt bỏ nỗi sợ hãi bất an hướng về tương lai.

Phê bình văn học và các “vấn nạn”

Photo courtesy Florian Rathcke.

To criticize is to appreciate, to appropriate, to take intellectual possession, to establish in fine a relation with the criticized thing and to make it one's own.
~ Henry James

Phê bình có nghĩa là đánh giá cao, chiếm hữu trí tuệ, thiết lập mối liên hệ tốt với đối tượng bị chỉ trích và biến nó thành của riêng mình.

Rèn luyện lòng kiên nhẫn

Photo courtesy Kitty Terwolbeck.

Patience, that blending of moral courage with physical timidity.
~ Thomas Hardy

Kiên nhẫn, sự pha trộn của lòng dũng cảm đạo đức với tính nhút nhát.

Bài trước: Cái đầu lạnh

Cái đầu lạnh

Photo courtesy Charlotte Astrid.

I'll give you my opinion of the human race in a nutshell... their heart's in the right place, but their head is a thoroughly inefficient organ.
~ W. Somerset Maugham

Tôi sẽ cho bạn ý kiến ngắn gọn của tôi về nhân loại... trái tim của họ ở đúng chỗ, nhưng cái đầu của họ là một bộ phận hoàn toàn không hiệu quả.

Bài trước: Ngu dốt tận cùng

Ngu dốt tận cùng

Daybreak at Gale Crater. Photo courtesy NASA Goddard Space Flight Center.

Earth has its boundaries, but human stupidity is limitless.
~ Gustave Flaubert

Trái đất có giới hạn của nó, nhưng sự ngu dốt của con người thì vô hạn.

Popular Now