Journey in Life: 07/18/16

Search This Blog

Monday, July 18, 2016

Trời nắng dê đi uống bia

Trưa nắng
Cốc bia
Đĩa mồi
Ba người
Q3
:D


Bài trước: Nhà hàng Nét Huế - 36 Thái Hà

Nhà hàng 1946 - số 3 ngõ Yên Thành, 61 Cửa Bắc
Hoạt động hỗ trợ của Cục Phát triển doanh nghiệp
Beer 2Ku - 2 Cửa Nam
"Ông mai" mát tay

"Cast in the same mould" nghĩa là gì?

Giống nhau như tạc. Photo courtesy Miss Wetzel's Art Class.

'To be cast in the same mould' = cùng một khuôn đúc ra, cụm từ này nghĩa là giống nhau như đúc, cùng một giuộc ([of two or more people or things] very similar).

Ví dụ
Despite his Premier Dad nickname, McGuinty is a cynical (bất cần đạo lý, bất nhẫn) politician cast in the same mould as Harper.

In the meantime, the fact that the new head of the DWP seems cast in the same mould as IDS is a grave disappointment.

Rather than being alarmed that his country was being cast in the same mould as the barbaric followers of Isil, Mr Putin simply shrugged.

I honestly don't know why we don't have an inspector general of police who is cast in the same mould as the gallant (dũng cảm, hào hiệp) General Buratai, to teach these biafran miscreants (vô lại, ti tiện; tà giáo, không tín ngưỡng) a lesson they will never forget.

Phạm Hạnh

Popular Now