phrase

Ước được chạm vào váy lụa. Photo courtesy Mitch . 'Hit the silk' (từ lóng) nghĩa là nhảy dù (slang: to parachute from an airc...