Journey in Life: 09/06/16

Search This Blog

Tuesday, September 6, 2016

Thằng quỷ nhỏ

Photo courtesy Orin Zebest.

When a man bleeds inwardly, it is a dangerous thing for himself; but when he laughs inwardly, it bodes no good to other people.
~ Charles Dickens

Khi một người chảy máu bên trong, đó là điều nguy hiểm cho bản thân anh ta; nhưng khi anh ta cười thầm trong bụng, đó là tín hiệu không tốt cho những người khác.

Popular Now