Journey in Life: 10/06/16

Search This Blog

Thursday, October 6, 2016

Hài hước - Gia vị của cuộc sống!

Photo courtesy carrotmadman6.

Humor is the spiciest condiment in the feast of existence. Laugh at your mistakes but learn from them, joke over your troubles but gather strength from them, make a jest of your difficulties but overcome them.
~ Lucy Maud Montgomery

Hài hước là gia vị kích thích nhất trong bữa tiệc cuộc đời. Hãy mỉm cười với sai lầm của bạn nhưng học hỏi từ chúng, đùa giỡn với những rắc rối của bạn nhưng tập hợp sức mạnh từ chúng, đùa chơi những khó khăn của bạn nhưng vượt qua chúng.

Popular Now