Journey in Life: 11/11/16

Search This Blog

Friday, November 11, 2016

Biết điểm mạnh của bản thân

Gold Miners, Madagascar. Photo courtesy Rod Waddington.

Although men are accused for not knowing their own weakness, yet perhaps as few know their own strength. It is in men as in soils, where sometimes there is a vein of gold, which the owner knows not of.
~ Jonathan Swift

Mặc dù đàn ông thường bị cho là không biết điểm yếu của mình, nhưng có lẽ ít ai biết điểm mạnh của riêng họ. Ở nam giới cũng như ở trong đất, đôi khi có mạch vàng, mà chủ sở hữu không biết.

Popular Now