Journey in Life: 11/12/16

Search This Blog

Saturday, November 12, 2016

Phát ngượng vì được khen

Imitation is the finest form of flattery. Photo courtesy A. Strakey.

Nothing is so great an instance of ill manners as flattery. If you flatter all the company, you please none: if you flatter only one or two, you affront the rest.
~ Jonathan Swift

Không gì là ví dụ tuyệt vời về cách xử sự xấu hơn là nịnh hót. Nếu bạn tâng bốc tất cả mọi người có mặt trong nhóm, bạn không làm hài lòng ai cả: nếu bạn tâng bốc chỉ một hoặc hai người, bạn làm những người còn lại xấu hổ.

Popular Now