Journey in Life: 11/13/16

Sunday, November 13, 2016

Bé cười - Giây phút yêu thương


em được 43 tuần,

Bài trước: Chiếc bàn kính sang trọng cho phòng khách

Sức mạnh của tư duy có mục tiêu

Hoover Dam Panorama. Photo courtesy Raquel Baranow.

It is the power of thought which gives man the mastery over nature.
~ Hans Christian Andersen

Chính sức mạnh của tư duy giúp con người làm chủ thiên nhiên.