Journey in Life: 11/13/16

Search This Blog

Sunday, November 13, 2016

Sức mạnh của tư duy có mục tiêu

Hoover Dam Panorama. Photo courtesy Raquel Baranow.

It is the power of thought which gives man the mastery over nature.
~ Hans Christian Andersen

Chính sức mạnh của tư duy giúp con người làm chủ thiên nhiên.

Popular Now