Journey in Life: 11/21/16

Search This Blog

Monday, November 21, 2016

Cuộc đời là một vầng hào quang

Photo courtesy tmorkemo.

Life is a luminous halo, a semi-transparent envelope surrounding us from the beginning of consciousness to the end.
~ Virginia Woolf

Cuộc đời là một vầng hào quang, một vỏ bọc sáng mờ vây quanh ta từ khởi đầu ý thức cho đến cuối cùng.

Popular Now