Journey in Life: 11/23/16

Search This Blog

Wednesday, November 23, 2016

Nhà hàng Meco - 102, Trường Chinh


Bài trước: Bazooka Beer Club - 48, Trần Duy Hưng

Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ
Trung tâm hỗ trợ DNNVV phía Bắc

"Go straight" nghĩa là gì?

Chân thẳng, lương chưa về đừng hoàn em ơi... Photo courtesy Lucy Maude Ellis.

'Go straight' nghĩa là sống cuộc đời lương thiện sau khi phạm tội (live an honest life after being a criminal; reform, mend one's ways, turn over a new leaf, get back on the straight and narrow); hoàn lương.

Ví dụ
Turning weed to wine, helping Bekaa farmers go straight.

Former gang member wants to help others go straight.

Not-so-clever burglar advised to go straight.

After Bob was arrested, he promised his mother he would go straight.

Phạm Hạnh


Mãi bất hạnh nếu...

Wake up determined to go to sleep satisfied. Photo courtesy Victoriia Z.

The fastidious are unfortunate; nothing satisfies them.
~ La Fontaine

Những người kén cá chọn canh rất bất hạnh; chẳng thứ gì thỏa mãn họ.

Gật đầu thương cảm

Snowday Beggar. Photo courtesy Bridget Coila.

That sort of half sigh, which, accompanied by two or three slight nods of the head, is pity's small change in general society.
~ Charles Dickens

Tiếng thở dài nhẹ nhàng đi cùng với hai, ba cái gật đầu nhỏ, là tiền lẻ của lòng trắc ẩn trong xã hội chung.

Bài trước: Sống vì lý tưởng

Popular Now