phrase

Đánh bài cởi đồ. Photo courtesy Shawn Spencer-Smith . 'Lose one's shirt' nghĩa là mất sạch cơ nghiệp, cái khố cũng chẳng ...