Journey in Life: 12/23/16

Friday, December 23, 2016

Tâm An_tuần 4/12

trang trại giáo dục Erahouse

Bài trước: Tâm An_tuần 3/12

"Shake a stick at" nghĩa là gì?

Nhiều trang trí mang tính biểu tượng. Photo courtesy Stephen Fulljames.

'Shake a stick at' (vung gậy chỉ chỏ) -> nghĩa giống như 'điểm mặt, chỉ tên' (to point out, designate, or name), thường được dùng như mệnh đề phụ cuối câu, ý nói quá nhiều, thừa -> không thể kể hết được.

Ví dụ
Between the Christmas trees, the lights and the red and green accents, there are more iconic decorations than you can shake a stick at.

There's more booze than you can shake a stick at in Bruges and, because it takes its beer seriously, every bar offers a lengthy range of ales.

Obviously we are to be faced with more transfer stories than we can shake a stick at in the coming days & weeks – but this one is certainly a potential move that ticks a number of boxes.

Phạm Hạnh