friend

by Giám đốc  Vũ Trọng Đại : Không diễn văn long trọng, không tuyên bố hoành tráng, đơn giản là chúng tôi ngồi quây quần quanh bàn trà ô...