Journey in Life: 03/15/17

Search This Blog

Wednesday, March 15, 2017

Làm tốt việc của bản thân

Là hoa rót mật cho đời. Photo courtesy Gareth Williams.

The reward of a thing well done is having done it.
~ Ralph Waldo Emerson

Phần thưởng khi làm tốt một việc là ta đã làm nó.

Chúa Kitô vác thập tự giá

Chúa Kitô vác thập tự giá, El Greco, 1580

Bài trước: Chúa Giêsu, vị Mục tử Nhân lành

Bởi El GrecoWeb Gallery of Art:   Image  Info about artwork, Phạm vi công cộng, Liên kết

Popular Now