Journey in Life: 03/24/17

Search This Blog

Friday, March 24, 2017

Kẻ đi nhầm thời đại

Find a way. Photo courtesy Jason Devaun.

Genius always finds itself a century too early.
~ Ralph Waldo Emerson

Thiên tài luôn thấy mình sinh ra sớm hơn một thế kỷ.

Popular Now