Journey in Life: 03/25/17

Search This Blog

Saturday, March 25, 2017

Làm chủ tịch mới có tiền

Rod Blagojevich on his morning jog along May St. Photo courtesy John Zacherle.

If a governor comes out of his government rich, they say he has been a thief; and if he comes out poor, that he has been a noodle and a blockhead.
~ Miguel de Cervantes

Nếu một chủ tịch tỉnh thôi chức vụ mà giàu có, mọi người nói ông ta là thằng ăn cắp; nhưng nếu ông ta về hưu mà nghèo, mọi người sẽ nói ông ta là thằng đầu đất.

Popular Now