Journey in Life: 03/27/17

Search This Blog

Monday, March 27, 2017

Làm việc đêm khuya

Late at night. Photo courtesy rene.schlaefer.

Too much work and too much energy kill a man just as effectively as too much assorted vice or too much drink.
~ Rudyard Kipling

Quá tham công tiếc việc và tốn quá nhiều sức cũng đánh gục một người hiệu quả như quá nhiều chơi bời hoặc quá nhiều bia rượu.

Popular Now