Journey in Life: 03/27/17

Monday, March 27, 2017

Làm việc đêm khuya

Late at night. Photo courtesy rene.schlaefer.

Too much work and too much energy kill a man just as effectively as too much assorted vice or too much drink.
~ Rudyard Kipling

Quá tham công tiếc việc và tốn quá nhiều sức cũng đánh gục một người hiệu quả như quá nhiều chơi bời hoặc quá nhiều bia rượu.