phrase

Photo courtesy Hans Splinter . 'Oil the wheels' = tra dầu vào bánh xe -> nghĩa là làm cho công việc được suôn sẻ bằng cách...