word

An early riser enjoying a walk across Sharp Edge. Photo courtesy Andrew . 'Dry riser' nghĩa là ống đứng không có nước, thường...

word

Photo courtesy Phuket@photographer.net . 'A dry run' nghĩa là cuộc diễn tập, cuộc tập trận (an occasion when you practise doi...