phrase

Muốn eo thon, dáng đẹp, đừng trì hoãn tập belly dance. Photo courtesy Garry Knight . 'Stall for time' nghĩa là câu giờ, trì h...