word

các nhà futurism từ năm 1879 đã minh họa chức năng facetime của iPhone rồi :). Photo courtesy: the one device. 'Face time' ng...