marriage

vợ trèo lên nắp capo ngăn chồng không được bỏ đi khi chưa "nói chuyện nghiêm túc" xong, anh chồng cứ thế lái... (anh thật đáng ng...