sex

đã ai áp dụng cách này chưa, ếch đực chuyển sang màu vàng khi... làm tình tập thể (để nhắn các con đực khác đừng đến) ----- Frog se...