china

xá chi với Trung Quốc, ai không trả được nợ sẽ bị vào sổ đen, bêu tên, số cmnd, ảnh, địa chỉ nhà, và số tiền nợ lên các phương tiện thô...