book

hỏi anh phil knight - tổng giám đốc của nike xem, người đã làm luận văn khởi nghiệp công ty giày vào năm cuối ở trường stanford bỏ ra ...