book

Sau khi chém quá nhiều, Harari đã thấm mệt nên có câu "hỏi ngu" như này, các mem trả lời giúp... ;) #sapiens (post nhân bài của a...