Journey in Life: 12/28/17

Search This Blog

Thursday, December 28, 2017

"Virtue becomes a wife; beauty becomes a concubine" nghĩa là gì?

'Virtue becomes a wife; beauty becomes a concubine'
~ ngạn ngữ Trung Quốc

= (lấy người con gái) đức hạnh làm phu nhân; mỹ dung làm tình nhân

Miraflores. Lima. Peru. Good place for first kiss. Photo courtesy Vladimir Kud.

Bài trước: "Curse your wife at evening, sleep alone at night" nghĩa là gì?

Popular Now