Journey in Life: "A wife should be as humble as a lamb, busy as a bee, as beautiful as a bird of paradise and faithful as a turtle dove" nghĩa là gì?

Tuesday, March 13, 2018

"A wife should be as humble as a lamb, busy as a bee, as beautiful as a bird of paradise and faithful as a turtle dove" nghĩa là gì?

'A wife should be as humble as a lamb, busy as a bee, as beautiful as a bird of paradise and faithful as a turtle dove'
~ ngạn ngữ Nga

= một người vợ nên khiêm nhường như cừu, bận rộn như ong, xinh đẹp như chim thiên đường và chung thủy như chim cu gáy

-> thế vợ là quái thú à?

thắt đáy lưng ong... Photo courtesy llee_wu.

No comments:

Post a Comment