book

bài bình sách của Patricia O'Toole, Những kẻ man di trước cửa: Sự sụp đổ của tập đoàn RJR Nabisco. tác giả Bryan Burrough và John Hel...

quote

If you don't get what you want, it's a sign either that you did not seriously want it, or that you tried to bargain over the price....

china

thì sắp tới sẽ bị đánh thêm thuế, phí thôi... để có ý thức sử dụng tiết kiệm hơn, ----- China Expands Water Conservation Tax China ...