Journey in Life: 01/02/18

Search This Blog

Tuesday, January 2, 2018

"Be a dog in the manger" nghĩa là gì?

Photo courtesy wikipedia.

'Be a dog in the manger' có từ manger = máng ăn (ngựa, trâu, bò)

= a person who has no need of, or ability to use, a possession that would be of use or value to others, but who prevents others from having it.
(late 16th century: alluding to the fable of the dog that lay in a manger to prevent the ox and horse from eating the hay)

(cuối thế kỷ 16) ngụ ngôn -> chó nằm trong cũi để ngăn không cho bò và ngựa ăn cỏ khô,
-> ích kỷ, không muốn ai dùng đến cái gì mình không dùng đến;

= chó già giữ xương.

Ví dụ
Usually, those people had nothing to gain from the proposed changes, but had a dog in the manger attitude towards those who would benefit most.

The dog-in-the-manger crowd is increasing. These people feel helpless and depressed and figure if they can’t have a decent life anymore, then nobody else should, either.

“There have been problems of people drug-taking in the building a while back,” adds Bickington resident Robert Wakeling. “Heavitree Brewery are taking a dog-in-the-manger view of this pub. They don’t want anyone else to have it and they won’t sort it out themselves.”

The foreign secretary said the UK was not bent on the destruction of the EU, and would not adopt a “dog in the manger” manager to disrupt member state cooperation if they continued to meet the goal of spending at least 2% of their GDP on defence.

Phạm Hạnh


"Happy is the man who has a handsome wife close to an abbey" nghĩa là gì?

'Happy is the man who has a handsome wife close to an abbey'
~ ngạn ngữ Pháp

= người đàn ông hạnh phúc là người có vợ đẹp (ở) gần tu viện

Photo courtesy David Simmonds.

Sự khác biệt "mười mươi"

Photo courtesy David Goehring.

If you pick up a starving dog and make him prosperous, he will not bite you. This is the principal difference between a dog and a man.
~ Mark Twain

Nếu bạn cho một con chó đói ăn và nuôi nó béo tốt, nó sẽ không cắn bạn. Đây là sự khác biệt rõ rệt giữa chó và người.

Bài trước: Chót "ăn trái cấm"

Chót "ăn trái cấm"

Photo courtesy David Blackwell.

Adam was but human—this explains it all. He did not want the apple for the apple's sake; he wanted it only because it was forbidden.
~ Mark Twain

Adam rõ là con người - điều này giải thích tất cả. Anh ta không muốn quả táo vì chính nó; mà chỉ muốn nó vì nó bị cấm.

Bài trước: Dẫu có lỗi lầm

Khó khăn mà nghề phiên dịch mang lại?

chẳng sống được đâu ;)

jack ma hồi còn phiên dịch và làm giáo viên tiếng anh, thấy trưởng khoa đi xe đạp, ghi đông còn lủng lẳng rau mua ở chợ về, nhắn nhủ "cố gắng làm việc chăm chỉ" -> nản luôn, tương lai lên trưởng khoa cũng thế này mà thôi,

-> bỏ nghề giáo/dịch đi buôn luôn :D


Bài trước: Ở đời phải biết mình là ai

Popular Now