Journey in Life: 01/03/18

Search This Blog

Wednesday, January 3, 2018

Aquila Beer Club - Times City ở Hà Nội"One should choose a wife with the ears, rather than with the eyes" nghĩa là gì?

'One should choose a wife with the ears, rather than with the eyes'
~ ngạn ngữ Pháp

= lấy vợ bằng tai chứ không phải lấy vợ bằng mắt

-> chọn vợ giữa nông trường chứ không phải ở vũ trường ;)

em và người ấy anh chọn ai. Photo courtesy Trocaire.

Bài trước: "Happy is the man who has a handsome wife close to an abbey" nghĩa là gì?

Popular Now