Journey in Life: 01/05/18

Search This Blog

Friday, January 5, 2018

"The wife of a careless man is almost a widow" nghĩa là gì?

'The wife of a careless man is almost a widow'
~ ngạn ngữ Hungary

= có người chồng vô tâm thì cũng chẳng khác gì góa phụ

Sầu lẻ bóng. Photo courtesy Gustavo Devito.

Bài trước: "A young wife is an old man's post-horse to the grave" nghĩa là gì?

Popular Now