Journey in Life: 01/11/18

Thursday, January 11, 2018

"A wise man should never give his wife too much rein" nghĩa là gì?

'A wise man should never give his wife too much rein'
~ ngạn ngữ La tinh

= người đàn ông khôn ngoan không bao giờ để vợ có quá nhiều quyền

-> đừng để vợ dắt mũi

như này chỉ ngoan, không khôn :) Photo courtesy Michael Grech.

Bài trước: "A faithless wife is shipwreck to a house" nghĩa là gì?