Journey in Life: 01/11/18

Search This Blog

Thursday, January 11, 2018

"A wise man should never give his wife too much rein" nghĩa là gì?

'A wise man should never give his wife too much rein'
~ ngạn ngữ La tinh

= người đàn ông khôn ngoan không bao giờ để vợ có quá nhiều quyền

-> đừng để vợ dắt mũi

như này chỉ ngoan, không khôn :) Photo courtesy Michael Grech.

Bài trước: "A faithless wife is shipwreck to a house" nghĩa là gì?

Popular Now