Journey in Life: 01/12/18

Search This Blog

Friday, January 12, 2018

"Sooner will the wolf take the sheep for a wife" nghĩa là gì?

'Sooner will the wolf take the sheep for a wife'
~ ngạn ngữ La tinh

= chẳng chóng thì chầy, bà vợ nào có là cừu thì cũng hiện nguyên hình lốt sói thôi

tiên nữ hay phù thủy. Photo courtesy Tim Dorr.

Bài trước: "A wise man should never give his wife too much rein" nghĩa là gì?

Popular Now