Journey in Life: 01/13/18

Search This Blog

Saturday, January 13, 2018

"He who has a good wife can bear any evil" nghĩa là gì?

'He who has a good wife can bear any evil'
~ ngạn ngữ Tây Ban Nha

= ai có người vợ tốt thì có thể chịu bất kỳ tai ương nào

bao nhiêu "gánh nặng cuộc đời" anh cũng tải được hết :) Photo courtesy Adam Woodrow.

Bài trước: "Sooner will the wolf take the sheep for a wife" nghĩa là gì?

Popular Now